Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Rekstrarleyfi gististaða

Flokkar og tegundir gististaða

Gististaðir eru flokkaðir eftir því hvort þar sé boðið uppá veitingar eða áfengisveitingar.

Flokkar gististaða

Tegundir gististaða

Gististaðir skiptast í eftirfarandi tegundir eftir búnaði og aðstöðu.

Hótel:

Gististaður þar sem gestamóttaka er aðgengileg allan sólarhringinn og veitingar að einhverju tagi framleiddar á staðnum. Fullbúin baðaðstaða skal vera með hverju herbergi.

Stærra gistiheimili:

Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 6 herbergi eða fleiri eða rými fyrir fleiri en 10 einstaklinga. Handlaug skal vera í hverju herbergi og salerni nærliggjandi en gestir þurfa einnig að hafa aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.

Minna gistiheimili:

Gististaður með takmarkaða þjónustu þar sem leigð eru út 5 eða færri herbergi eða rými fyrir 10 einstaklinga eða færri. Þetta getur veirð gisting á einkaheimili. Ekki er gerð krafa um handlaug í herbergjum, en gestir skulu hafa aðgang að fullbúinni baðaðstöðu.

Gistiskáli:

Gisting í herbergjum eða svefnskálum. Hér undir falla farfuglaheimili (hostel).

Fjallaskáli:

Gisting í herbergjum eða í svefnskálum staðsettum utan alfaraleiðar og almenningur hefur aðgang að, svo sem skálar fyrir ferðamenn, veiðiskálar og sæluhús.

Heimagisting:

Gisting á lögheimili einstaklings eða einni annarri fasteign í hans eigu sem hann hefur persónuleg not af.

Íbúðir:

Íbúðarhúsnæði sérstaklega ætlað til útleigu til gesta til skamms tíma sem fellur ekki undir húsaleigulög. Hér undir falla starfsmannabústaðir og starfsmannabúðir þegar slíkar byggingar eru ekki leigðar út í tengslum við vinnusamning. Íbúðir félagasamtaka eru undanskyldar.

Frístundahús:

Hús utan þéttbýlis sem er nýtt til tímabundinnar dvalar. Orlofshús félagasamtaka, svo sem stéttarfélaga og starfsgreinafélaga eru undanskilin.

Þjónustuaðili

Sýslu­menn