Fara beint í efnið

Rekstrarleyfi gististaðar með veitingum en án áfengisveitinga

Áður en sótt er um rekstrarleyfi, er mikilvægt að kynna sér upplýsingar um skilyrði og fylgigögn umsóknarinnar.

Umsókn fyrir fyrirtæki um leyfi til reksturs gististaðar með veitingum en án áfengisveitinga

Ef sótt er um fyrir hönd fyrirtækis eða lögaðila þarf viðkomandi umsækjandi að hafa umboð frá lögaðila.

Umsókn fyrir einstaklinga um leyfi til reksturs gististaðar með veitingum en án áfengisveitinga

Kostnaður

Leyfi til reksturs gististaðar með veitingum, en án áfengisveitinga kostar 40.000 kr.

Gildistími og umfang rekstrarleyfis

Rekstrarleyfið er ótímabundið.

Leyfishafi skal tafarlaust tilkynna sýslumanni ef hann hyggst hætta hinni leyfisskyldu starfsemi.

Rekstrarleyfi er bundið við leyfishafa og er á engan hátt framseljanlegt. Þá er rekstrarleyfið jafnframt bundið við hina tilgreindu starfsemi og staðsetningu.

Þjónustuaðili

Sýslu­menn