Fara beint í efnið

Atvinnurekstur og sjálfstætt starfandi

Rekstrarleyfi gististaðar með áfengisveitingum

Áður en sótt er um rekstrarleyfi, er mikilvægt að kynna sér upplýsingar um skilyrði og fylgigögn umsóknarinnar.

Umsókn fyrir lögaðila um rekstrarleyfi með áfengisveitingum

Ef sótt er um fyrir hönd fyrirtækis eða lögaðila þarf viðkomandi umsækjandi að hafa umboð frá lögaðila.

Umsókn fyrir einstaklinga um leyfi til reksturs gististaðar með áfengisveitingum

Kostnaður

Leyfi til reksturs gististaðar með áfengisveitingum kostar 120.000 kr.

Gildistími og umfang rekstrarleyfis

Rekstrarleyfið er ótímabundið.

Leyfishafi skal tafarlaust tilkynna sýslumanni ef hann hyggst hætta hinni leyfisskyldu starfsemi.

Rekstrarleyfi er bundið við leyfishafa og er á engan hátt framseljanlegt. Þá er rekstrarleyfið jafnframt bundið við hina tilgreindu starfsemi og staðsetningu.

Þjónustuaðili

Sýslu­menn