Fara beint í efnið
Fyrri útgáfa

Prentað þann 27. jan. 2022

Reglugerð með breytingum síðast breytt 30. nóv. 2017

1170/2013

Reglugerð um rafrænar skeytasendingar, upplýsingagjöf og rafræn afladagbókaskil erlendra fiskiskipa í efnahagslögsögu Íslands.

1. gr.

Reglugerð þessi nær til erlendra fiskiskipa sem hafa leyfi íslenskra stjórnvalda til fiskveiða innan íslenskrar efnahagslögsögu skv. viðauka 1.

2. gr.

Erlend fiskiskip sem hafa leyfi íslenskra stjórnvalda til fiskveiða innan íslenskrar efnahagslögsögu skulu búin fjarskiptabúnaði sem sendir upplýsingar með sjálfvirkum hætti til eftirlitsstöðvar fánaríkis skipsins. Eftirlitsstöð fánaríkisins fylgist með skýrslugjöf eigin skipa sem eru á veiðum í íslenskri efnahagslögsögu og framsendir upplýsingar til sameiginlegrar eftirlitsstöðvar Fiskistofu og Landhelgisgæslu Íslands, hér eftir nefnd eftirlitsstöð Íslands, samkvæmt ákvæðum í fjareftirlitssamningi milli Íslands og viðkomandi fánaríkis.

Tilkynningarnar skulu vera á stöðluðu formi samkvæmt viðauka 2.

3. gr.

Skipstjórar erlendra fiskiskipa sem reglugerð þessi nær til skulu tryggja að fjarskiptabúnaður skipsins (VMS-kerfið (Vessel Monitoring System)) virki með eðlilegum hætti áður en haldið er til veiða í íslenskri efnahagslögsögu. Að öðrum kosti er skipstjóra óheimilt að hefja veiðar innan íslenskrar efnahagslögsögu.

4. gr. Tilkynning um komu á svæði (COE1).

Erlend fiskiskip sem hafa tilskilin leyfi og hyggjast veiða í íslenskri efnahagslögsögu skulu tilkynna eftirlitsstöð Íslands um siglingu skipsins inn í íslenska lögsögu með minnst 2ja klukkustunda og mest 12 klukkustunda fyrirvara áður en komið er inn í íslenska efnahagslögsögu.

Í tilkynningu um komu á svæði (COE) skulu koma fram þær upplýsingar sem tilgreinir í viðaukum 2.1 og 2.2, í þeirri röð sem þar er tilgreind og skal tilkynning innihalda nákvæmar upplýsingar um þann afla sem er um borð í skipinu þegar skipið fer yfir í íslenska efnahagslögsögu.

Heimilt er að afturkalla tilkynningu um komu á svæði (COE) áður en siglt er inn fyrir mörk íslenskrar efnahagslögsögu. Heimilt er að leiðrétta upplýsingar um afla um borð áður en siglt er inn fyrir mörk íslenskrar efnahagslögsögu.
__________
1 Catch on Entry report.

5. gr. Tilkynning um afla og athafnir (DCA2).

Tilkynning um afla og athafnir (DCA) tiltekur nákvæmar upplýsingar um afla og athafnir erlendra fiskiskipa í íslenskri efnahagslögsögu.

Erlend fiskiskip sem hafa leyfi íslenskra stjórnvalda til fiskveiða innan íslenskrar efnahagslögsögu skulu daglega eða oftar, eftir að tilkynning um upphaf veiða eða tilkynning um brottför úr höfn berst, senda afla- og athafnatilkynningu (DCA). Tilkynningin skal send í síðasta lagi klukkan 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Tilkynningin skal innihalda upplýsingar um afla sem veiddur er á tímabilinu frá kl. 00.00 - 23.59 UTC. Hefjist ný fiskveiðiathöfn innan sama sólarhrings og fiskveiðiathöfn lauk sem þegar hefur verið send afla- og athafnatilkynning vegna, skal senda aðra afla- og athafnatilkynningu vegna þeirrar fiskveiðiathafnar fyrir klukkan 23.59 UTC. Tilkynningu um afla og athafnir skal senda einu sinni á sólarhring þótt engar fiskveiðiathafnir hafi átt sér stað frá síðustu tilkynningu um afla og athafnir (DCA).

Auk þess sem að framan greinir skal ávallt senda tilkynningu um afla og athafnir (DCA) áður en:

  1. Tilkynning um lok veiða er send (COX3).
  2. Tilkynning um komu í athugunarstað er send (CON4).
  3. Landhelgisgæslan framkvæmir skoðun um borð. Hafi fiskiskipi borist boð frá Landhelgisgæslunni um skoðun skal þessi tilkynning send áður en skoðun fer fram.
  4. Tilkynning um komu til hafnar er send (POR5).

Upplýsingar samkvæmt blokk B í tilkynningunni skulu gefnar fyrir hverja fiskveiðiathöfn og skulu skráðar jafnóðum og hverri fiskveiðiathöfn lýkur. Hægt er að skrá upplýsingar um fleiri en eina fiskveiðiathöfn á sama tíma. Fiskveiðiaathöfn hefst þegar veiðarfæri hefur verið lagt í sjó og lýkur þegar veiðarfæri hefur að öllu leyti verið tekið um borð í veiðiskip á ný. Skipum sem stunda línu- og netaveiðar er heimilt að skrá upplýsingar samkvæmt blokk B í skeytið daglega (24 klst.).

Tilkynning um afla og athafnir (DCA) skal innihalda upplýsingar sem kveðið er á um í viðaukum 2.1 og 2.3, í þeirri röð sem þar greinir.

Heimilt er að leiðrétta tilkynningu um afla og athafnir (DCA) til kl. 12.00 UTC daginn eftir að tilkynningin var send. Ekki er heimilt að leiðrétta tilkynningu um afla og athafnir (DCA) eftir að tilkynning um lok veiða (COX) eða tilkynning um komu til hafnar (POR) hefur verið send.
__________
2 Detailed catch and activity report.
3 Catch on Exit report.
4 Control point/area report.
5 Port report.

6. gr. Tilkynning um komu til hafnar (POR).

Tilkynning um komu til hafnar þýðir að skipið hefur hætt veiðum og heldur til hafnar strandríkis. Erlend fiskiskip sem hafa leyfi íslenskra stjórnvalda til fiskveiða innan íslenskrar efnahagslögsögu skulu tilkynna um komu til hafnar með minnst fjögurra klukkustunda fyrirvara. Þessa tilkynningu skal senda hvort sem landa á afla eða ekki.

Tilkynning um komu til hafnar (POR) skal innihalda upplýsingar sem kveðið er á um í viðaukum 2.1 og 2.4, í þeirri röð sem þar greinir.

Ef fiskiskip heldur úr höfn í þeim tilgangi að yfirgefa íslenska efnahagslögsögu án fyrirætlunar um fiskveiðar, er frekari tilkynninga ekki krafist.

Tilkynningu um komu til hafnar má ekki leiðrétta. Tilkynningu um komu til hafnar má afturkalla áður en komið er til hafnar.

7. gr. Tilkynning um brottför úr höfn (DEP6).

Við brottför úr íslenskri höfn með þá fyrirætlan að stunda veiðar í íslenskri efnahagslögsögu skulu erlend fiskiskip sem hafa leyfi íslenskra stjórnvalda til fiskveiða innan íslenskrar efnahagslögsögu tilkynna brottför úr höfn áður eða í síðasta lagi 2 klst. eftir brottför úr höfn og áður en veiðar hefjast.

Tilkynning um brottför úr höfn (DEP) skal innihalda upplýsingar sem kveðið er á um í viðaukum 2.1 og 2.5, í þeirri röð sem þar greinir.

Tilkynningu um brottför úr höfn má ekki leiðrétta. Tilkynningu um brottför úr höfn má afturkalla áður en fiskveiðathöfn hefst.
__________
6 Departure report.

8. gr. Tilkynning um lok veiða (COX).

Tilkynning um lok veiða (COX) þýðir að skip hefur hætt veiðum og hyggst yfirgefa íslenska efnahagslögsögu. Erlend fiskiskip sem hafa leyfi íslenskra stjórnvalda til fiskveiða innan íslenskrar efnahagslögsögu skulu tilkynna um lok veiða áður en siglt er út úr íslenskri efnahagslögsögu. Tilkynningu um lok veiða (COX) skal senda að hámarki 8 klst. og að lágmarki 2 klst. áður en siglt er úr íslenskri efnahagslögsögu. Tilkynningu um lok veiða (COX) skal ávallt senda áður en tilkynning um siglingu í gegnum athugunarstað (CON) er send.

Tilkynning um lok veiða (COX) skal innihalda upplýsingar sem kveðið er á um í viðaukum 2.1 og 2.6, í þeirri röð sem þar greinir.

Heimilt er að afturkalla tilkynningu um lok veiða (COX) áður en siglt er út fyrir mörk íslenskrar efnahagslögsögu. Óheimilt er að leiðrétta tilkynningu um lok veiða (COX).

9. gr. Tilkynning um siglingu í gegnum athugunarstað (CON).

Skip skulu, á leið til veiðisvæðis áður en veiðar í efnahagslögsögu Íslands hefjast og á leið af veiðisvæði út úr efnahagslögsögu Íslands, sigla um einn af ákvörðuðum athugunarstöðum.

Um athugunarstaði, sbr. 1. mgr., vísast til reglugerðar nr. 1133/2013, um eftirlitsstaði erlendra skipa vegna veiða og siglinga í íslenskri fiskveiðilögsögu, þar sem fram kemur staðsetning (hnit) athugunarstaðanna og tímafrestir tilkynninga.

Tilkynning um siglingu í gegnum athugunarstað (CON) skal innihalda upplýsingar sem kveðið er á um í viðaukum 2.1 og 2.7, í þeirri röð sem þar greinir.

Tilkynning um siglingu í gegnum athugunarstað (CON) skal send með minnst 2 klst. og mest 6 klst. fyrirvara áður en komið er að athugunarstað. Landhelgisgæsla Íslands getur krafið skip um að bíða allt að 6 klst. í athugunarstað ef framkvæma á skoðun.

Heimilt er að afturkalla tilkynningu um siglingu í gegnum athugunarstað (CON) áður en komið er í athugunarstað. Óheimilt er að leiðrétta tilkynningu um siglingu í gegnum athugunarstað (CON).

10. gr. Umskipun á afla (TRA7).

Óheimilt er að umskipa afla, hvort sem er ferskum, frosnum eða frekar unnum í íslenskri efnahagslögsögu. Þó er heimilt að umskipa afla á skilgreindum svæðum innan tilgreindra hafna í samræmi við reglur NEAFC.
__________
7 Transhipment report.

11. gr. Staðfesting á móttöku tilkynninga.

Móttaka rafrænna tilkynninga sem sendar eru skv. ákvæðum þessarar reglugerðar til eftirlitsstöðvar Íslands verða sjálfvirkt staðfestar með staðfestingarskeyti (RET8). Ef tilkynning hefur borist eftirlitsstöð Íslands án vandkvæða mun staðfestingarskeytið sem sent er til fiskskipsins hafa stöðuna "samþykkt" (ACK9). Ef sending tilkynningarinnar er ekki staðfest með staðfestingarskeyti eða staðfestingarskeytið er með stöðuna "ekki samþykkt" (NAK10) ber fiskiskipi að senda tilkynninguna aftur í gegnum eftirlitsstöð fánaríkis. Rafrænar tilkynningar sendar skv. þessari reglugerð teljast ekki mótteknar fyrr en fiskiskipi hefur borist staðfestingarskeyti frá eftirlitsstöð Íslands með stöðuna "samþykkt" (ACK).

Staðfestingarskeyti skal innihalda þær upplýsingar sem kveðið er á um í viðauka 3, í þeirri röð sem þar greinir.
__________
8 Return.
9 Acknowledgment.
10 Not Acknowledged.

12. gr. Leiðréttingar og afturkallanir á tilkynningum.

Aðeins er hægt að leiðrétta eða afturkalla tilkynningar sem hafa verið samþykktar og hafa stöðuna ACK.

Gerð er krafa um nákvæmni skráninga og skulu tilkynningar skipstjóra ávallt vera í samræmi við afladagbók skipsins.

13. gr. Bilun í búnaði til sjálfvirkra sendinga.

Ef búnaður til sjálfvirkra sendinga skv. 2. gr. bilar meðan á veiðiferð stendur þannig að ekki reynist unnt að uppfylla ákvæði þessarar reglugerðar skal eftirlitsstöð Íslands gerð grein fyrir vandanum og þeim ráðstöfunum sem gripið verður til vegna hans. Eftirlitsstöð fánaríkis fiskiskips skal sjá um að senda tilkynningar skipsins til eftirlitsstöðvar Íslands með öðrum tiltækum leiðum.

14. gr.

Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt ákvæðum laga nr. 22, 8. apríl 1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum.

15. gr.

Reglugerð þessi er sett skv. ákvæðum laga nr. 22, 8. apríl 1998, um veiðar og vinnslu erlendra skipa í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 19. desember 2013.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Ásta Einarsdóttir.

Athugasemdir ritstjóra

3. gr. : þar sem vísað er í neðanmálsgrein 11 í viðauka 2.1, er í raun neðanmálsgrein 1 í viðauka 2.1.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.