Fara beint í efnið

Prentað þann 21. jan. 2022

Stofnreglugerð

904/2005

Reglugerð um flug loftfara í millilandaflugi um íslenska lofthelgi.

I. Almenn ákvæði.

1. gr. Gildissvið og framkvæmd.

Reglugerð þessi gildir um allt flug sem flogið er um íslenska lofthelgi að undanskildu ríkisflugi.

Flugmálastjórn Íslands sér um framkvæmd þessarar reglugerðar þar á meðal veitingu leyfa til lendinga á íslenskum flugvöllum og flugs um íslenska lofthelgi.

2. gr. Orðskýringar.

Þegar eftirfarandi orð og orðasambönd eru notuð í þessari reglugerð hafa þau merkingu þá sem hér segir:

Chicago-samningurinn: Samningur um alþjóðaflugmál (Convention on International Civil Aviation), undirritaður í Chicago 7. desember 1944.

Einkaflug: Flugstarfsemi, sem stunduð er fyrst og fremst ánægjunnar vegna eða til öflunar frekari réttinda og ekkert endurgjald kemur fyrir. Það telst ekki til endurgjalds þótt þátttakendur í fluginu skipti með sér beinum kostnaði vegna þess. Það telst einkaflug þótt maður fljúgi í tengslum við starf sitt, ef hann hefur hvorki hagnað af rekstri loftfarsins né fái hann greitt sérstaklega fyrir að stýra því.

Flugupplýsingahandbók AIP: Handbók, sem gefin er út af Flugmálastjórn Íslands og hefur að geyma undirstöðuupplýsingar um flugmál.

Lofthelgi: Með lofthelgi er átt við loftrými innan lofthjúps jarðar, sem markast af 12 sjómílum frá grunnlínu í samræmi við lög nr. 41/1979.

Óreglubundið flug: Flug til flutnings á farþegum, pósti eða vörum, gegn gjaldi og ekki er liður í reglubundnu áætlunarflugi. Undir hugtakið falla eftirtaldar tegundir flugs:

 1. Leiguflug.
 2. Þjónustuflug.
 3. Kennsluflug.

Reglubundið áætlunarflug:

Röð flugferða, sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum:

 1. Flugferðirnar eru með loftförum, sem ætluð eru til flutnings á farþegum, pósti eða vörum gegn gjaldi.
 2. Flugferðunum er ætlað að fullnægja ákveðinni flutningsþörf milli tveggja staða eftir ákveðinni áætlun.
 3. Sérhver flugferð sem stendur almenningi til boða gegn greiðslu, meðan rými er fáanlegt.

Það fellur ekki undir skilgreiningu þessa, þegar um er að ræða skipulega áætlun flugferða sem farnar eru með leiguflugi.

Viðkoma án viðskipta: Viðkoma þegar loftfar hvorki tekur né skilur eftir farþega, póst eða vörur.

Umsóknarfrestur: Þegar rætt er um umsóknarfresti í reglugerð þessari, eru laugardagur, sunnudagur og aðrir hátíðar- og helgidagar ekki taldir með í þeim fresti.

3. gr. Flugáætlun.

Tilkynna skal Flugmálastjórn Íslands flugáætlun fyrir hvert flug, skv. nánari reglum, sem birtar eru í Flugupplýsingahandbók eða tilkynningum til flugmanna (NOTAM).

4. gr. Landamærastöðvar.

Loftför sem koma til Íslands frá öðrum löndum skulu nota landamærastöðvar til fyrstu lendingar á Íslandi. Á sama hátt skulu loftför á leið frá Íslandi nota landamærastöðvar til síðasta flugtaks áður en utan er haldið.

Flugmálastjórn Íslands veitir leyfi til lendinga á íslenskum flugvöllum.

II. Reglubundið áætlunarflug.

5. gr. Leyfisskylda.

Leyfi Flugmálastjórnar Íslands þarf til að starfrækja reglubundið áætlunarflug um íslenska lofthelgi. Það gildir þó ekki ef um er að ræða:

 1. Flugrekendur með útgefið flugrekstrarleyfi innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins og aðildarríkja Fríverslunarsamtaka EFTA.
 2. Erlenda aðila sem hyggjast halda uppi reglubundnu áætlunarflugi um íslenska lofthelgi skv. loftferðasamningi milli Íslands og annars ríkis, nema kveðið sé á um slíkt leyfi í samningnum, enda hafi hinn erlendi aðili tilskilda viðurkenningu heimalands síns.
 3. Alþjóðlegar skuldbindingar Íslands við erlend ríki heimili flugið, enda hafi hinn erlendi flugrekandi tilskilda viðurkenningu þess lands er tilnefnir hann til flugsins, sé slíkt áskilið í samningnum.

Flugrekendur sem ekki þurfa leyfi sbr. a- til c-lið 1. mgr. skulu tilkynna um fyrirhugað reglubundið áætlunarflug sitt með 15 daga fyrirvara til Flugmálastjórnar Íslands. Tilkynningin skal innihalda upplýsingar samkvæmt 1. mgr. 6. gr.

6. gr. Umsókn um leyfi.

Sækja skal um leyfi til að starfrækja reglubundið áætlunarflug með minnst 30 daga fyrirvara. Í umsókn skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Nafn flugrekanda, heimilisfang, sími, tölvupóstur og faxnúmer.
 2. Þjóðerni, skrásetningarmerki og tegund loftfars.
 3. Staðfesting á vátryggingum.
 4. Afrit flugrekandaskírteinis.
 5. Tegund flugs, flugnúmer og áætluð tíðni og tímaáætlun.
 6. Áætlunarstaðir.
 7. Flutningsgeta.
 8. Nöfn leigutaka.
 9. Þjónustuleiga loftfars (blautleiga).
 10. Deiling flugnúmera (code-share).

III. Óreglubundið flug.

7. gr. Yfirflug eða viðkoma án viðskipta.

Erlend loftför sem skráð eru í ríkjum sem eru aðilar að Chicago-samningnum og ætla að standa fyrir óreglubundnu flugi er heimilt að fljúga inn í íslenska lofthelgi eða hafa þar viðkomu án viðskipta án þess að þeim sé nauðsynlegt að fá til þess sérstakt leyfi.

Erlend loftför sem skráð eru í ríkjum sem ekki eru aðilar að Chicago-samningnum og ætla að standa fyrir óreglubundnu flugi er ekki heimilt að fljúga inn í íslenska lofthelgi eða hafa þar viðkomu án viðskipta nema hafa til þess leyfi.

Sækja skal um leyfi samkvæmt 2. mgr. a.m.k. 48 klst. áður en áætlað er að loftfarið komi inn í íslenska lofthelgi. Í umsókn skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Nafn flugrekanda, heimilisfang, sími, tölvupóstur og faxnúmer.
 2. Þjóðerni, skrásetningarmerki og tegund loftfars.
 3. Staðfesting á vátryggingum.
 4. Afrit flugrekandaskírteinis.
 5. Leið sú sem fljúga skal, ákvörðunarstaður og upplýsingar um hvar og hvenær skuli flogið inn í íslenska lofthelgi.
 6. Dagsetning og áætlaður komu- og brottfarartími frá íslenskum flugvelli eða flugvöllum.
 7. Fjarskiptabúnaður og tíðni.
 8. Markmið flugsins, fjöldi farþega og eðli og magn farms.

8. gr. Óreglubundið flug með viðskipti.

Erlendir aðilar sem hyggjast standa fyrir óreglubundnu flugi til Íslands og hafa þar viðkomu í því skyni að taka eða skilja eftir farþega, farm eða póst, verða að hafa til þess sérstakt leyfi Flugmálastjórnar Íslands. Undanþegnir leyfisskyldu eru þó þeir aðilar sem taldir eru upp í a- til c-lið 1. mgr. 5. gr.

Sækja skal um leyfi samkvæmt 1. mgr. með þeim upplýsingum og fyrirvörum sem greinir í reglugerð um leiguflug til og frá Íslandi.

IV. Einkaflug.

9. gr. Leyfisskylda.

Erlend loftför sem skráð eru í ríkjum sem eru aðilar að Chicago-samningnum er heimilt einkaflug um íslenska lofthelgi án þess að þeim sé nauðsynlegt að fá til þess sérstakt leyfi.

Fyrir loftför, sem skráð eru í ríkjum sem ekki eru aðilar að Chicago-samningnum, þarf sérstakt leyfi til einkaflugs um íslenska lofthelgi.

Sækja skal um leyfi samkvæmt 2. mgr. a.m.k. 48. klst. áður en áætlað er að koma inn í íslenska lofthelgi. Í umsókn skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar:

 1. Nafn, ríkisfang og heimilisfang eiganda loftfars og flugmanns.
 2. Þjóðerni, skráningarmerki og tegund loftfars.
 3. Staðfesting á vátryggingum.
 4. Leið sú sem fljúga skal, ákvörðunarstaður og upplýsingar um hvar skuli flogið inn í lofthelgi Íslands og hvenær.
 5. Fjarskiptabúnaður og tíðni.
 6. Tilgangur flugs og fjöldi farþega um borð.

V. Viðurlög, stjórnsýslukæra og gildistaka.

10. gr. Viðurlög.

Brot gegn 3., 4., 5., 7., 8. og 9. gr. reglugerðar þessarar varða refsingu samkvæmt 141. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 með síðari breytingum.

11. gr. Stjórnsýslukæra.

Ákvörðunum Flugmálastjórnar Íslands samkvæmt reglugerð þessari má skjóta til samgönguráðherra. Um málsmeðferð fer eftir ákvæðum stjórnsýslulaga.

12. gr. Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 3. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998 eins og henni var breytt með lögum nr. 75/2005, öðlast þegar gildi og birtist til eftirbreytni öllum þeim sem hlut eiga að máli.

Jafnframt fellur úr gildi reglugerð um flug loftfara í millilandaflugi um íslenska lofthelgi nr. 20/1985.

Samgönguráðuneytinu, 12. október 2005.

Sturla Böðvarsson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.