Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Stofnreglugerð

580/2011

Reglugerð um gildistöku reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 859/2009, er varðar visthönnun vöru sem notar orku.

1. gr.

Eftirfarandi reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB), sem vísað er til í 10. lið í IV. kafla II. viðauka og í 33. lið í IV. viðauka við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið, eins og honum var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2011, frá 11. febrúar 2011, um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, skal öðlast gildi hér á landi með þeim breytingum og viðbótum sem leiðir af framangreindum viðaukum samningsins, bókun 1 um altæka aðlögun og öðrum ákvæðum samningsins:

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 859/2009 frá 18. september 2009 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 244/2009 að því er varðar kröfur varðandi visthönnun með tilliti til útfjólublárrar geislunar óstefnuvirkra ljósapera til heimilisnota.

2. gr.

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 859/2009 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 20/2011, 7. apríl 2011, bls. 216.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 2/2011 er birt í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 19/2011, 7. apríl 2011, bls. 5.

3. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 13. gr. laga nr. 42/2009, um visthönnun vöru sem notar orku, öðlast þegar gildi.

Iðnaðarráðuneytinu, 24. maí 2011.

F. h. r.

Kristján Skarphéðinsson.

Þórður Reynisson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.