Fara beint í efnið

Prentað þann 21. jan. 2022

Stofnreglugerð

443/2012

Reglugerð um gildistöku reglugerða Evrópusambandsins um almannatryggingar (réttindi úr lífeyrissjóðum og til barnabóta (I)).

Birta efnisyfirlit

1. gr.

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004 frá 29. apríl 2004, um samræmingu almannatryggingakerfa, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 988/2009 frá 16. september 2009, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa og um að ákveða efni viðaukanna við hana, og reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009 frá 16. september 2009 sem kveður á um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 883/2004 um samræmingu almannatryggingakerfa, skulu öðlast gildi hér á landi, sbr. ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2011 frá 1. júlí 2011 um breytingu á VI. viðauka (félagslegt öryggi) og bókun 37 við EES-samninginn, sbr. einnig 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið með síðari breytingum og bókun 1 við EES-samninginn.

Reglugerðirnar skulu gilda með þeirri aðlögun sem fram kemur í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar.

2. gr.

Reglugerðirnar skv. 1. gr. taka til eftirtalinna málefna, sbr. 3. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004:

  1. sjúkrabóta,
  2. bóta til mæðra vegna meðgöngu og fæðingar og jafngildra bóta til feðra,
  3. örorkubóta,
  4. bóta vegna elli,
  5. bóta til eftirlifenda,
  6. bóta vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma,
  7. styrkja vegna andláts,
  8. atvinnuleysisbóta,
  9. bóta sem eru veittar áður en eftirlaunaaldri er náð,
  10. fjölskyldubóta.

3. gr.

Tryggingastofnun ríkisins og ríkisskattstjóri eru samskiptastofnanir, sbr. 1. gr. b reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 987/2009, varðandi þau málefni sem þeim hafa verið falin með lögum og talin eru upp í 2. gr., að því er varðar þau málefni sem fjármálaráðuneytið fer með.

4. gr.

Í reglugerð þessari er mælt fyrir um gildistöku reglugerðanna að því er varðar þau málefni sem talin er upp í 2. gr. og fjármálaráðuneytið fer með.

Í reglugerð nr. 442/2012 er kveðið á um gildistöku reglugerðanna að því er varðar önnur þau málefni sem talin eru upp í 2. gr. og velferðarráðuneytið fer með.

5. gr.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 76/2011 sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, nr. 54, frá 6. október 2011, bls. 46, reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 883/2004, sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, nr. 19, frá 29. mars 2012, bls. 23, nr. 988/2009, sem birt er í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB, nr. 12, frá 1. mars 2012, bls. 26, og nr. 987/2009, sem birt er í EES-viðbæti nr. 7, frá 2. febrúar 2012, bls. 266, eru birtar sem fylgiskjöl með reglugerð velferðarráðuneytisins nr. 442/2012.

6. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 56. gr. laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum, og A-lið 68. gr. og 121. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum, öðlast gildi 1. júní 2012.

Frá sama tíma falla úr gildi reglugerðir nr. 589/2000, 590/2000, 830/2000, 882/2001, 523/2002, 357/2003, 781/2004, 12/2006, 468/2007, 791/2007, 473/2008 og 900/2008.

Fjármálaráðuneytinu, 21. maí 2012.

F. h. r.

Hafdís Ólafsdóttir.

Haraldur Steinþórsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.