Fara beint í efnið
Fyrri útgáfa

Prentað þann 25. jan. 2022

Reglugerð með breytingum síðast breytt 31. mars 2020

231/1992

Reglugerð um stjórnsýslumeðferð mála skv. barnalögum

I. KAFLI Gildissvið.

1. gr.

Reglugerð þessi tekur til mála sem sýslumenn fjalla um samkvæmt barnalögum.

II. KAFLI Málaskrár, spjaldskrár og gerðabækur.

2. gr.

Sýslumaður skal halda sifjamálaskrá. Þar skal skrá öll sifjamál sem hann fær til meðferðar. Hverju máli skal gefið númer í hlaupandi töluröð er miðist við ár hvert og það fært í málaskrána við móttöku.

Í málaskrána skal færa eftirtalin atriði:

 1. Númer máls.
 2. Móttökudag erindis.
 3. Upphaflegt númer máls, ef málið er sent frá öðrum sýslumanni.
 4. Nöfn málsaðila.
 5. Tegund máls.
 6. Hvenær mál er sent öðrum sýslumanni, ef því er að skipta.
 7. Lyktir máls og dagsetningu.

Ef sifjamálaskrá er á tölvutæku formi, skal í lok hvers vinnudags taka öryggisafrit af skránni.

Sýslumaður skal, fyrir 10. dag hvers mánaðar, senda dómsmálaráðuneytinu afrit málaskrár undanfarandi mánaðar.

3. gr.

Sýslumaður skal halda spjaldskrá yfir alla málsaðila. Skal skránni raðað í stafrófsröð eftir eiginnafni hvers málsaðila. Hver málsaðili skal skráður á sérstakt spjald með fullu nafni og kennitölu. Þar skal að auki greina fullt nafn og kennitölu gagnaðila, númer máls, hverrar tegundar mál er og lyktir máls. Spjaldskrá þessa skal færa í einu lagi með spjaldskrá samkvæmt reglugerð um stjórnsýslumeðferð hjúskaparmála.

4. gr.

Á hverju sýslumannsembætti skal haldin sérstök gerðabók um sifjamálefni.

III. KAFLI Umboð.

5. gr.

Umboðsmenn aðila skulu hafa skriflegt umboð til erindrekstursins, ef því er að skipta.

IV. KAFLI Málskjöl.

6. gr.

Öll skjöl sem lögð eru fram í máli eða berast með öðrum hætti skulu árituð um móttökudag og þeim gefið númer í áframhaldandi töluröð. Heimilt er að leggja fram sem eitt málskjal, skjalamöppu með skjölum, eða skjöl sem fest eru saman, ef henta þykir.

Aðilar skulu að jafnaði leggja öll skjöl fram í tvíriti. Frumrit fær sýslumannsembætti en afrit (ljósrit) fær gagnaðili.

Sýslumaður skal leggja afrit bréfa sinna er málið varða með öðrum gögnum máls.

V. KAFLI Almennar reglur um meðferð ágreiningsmála

7. gr.

Mál skulu aðgreind eftir því hvort um er að ræða umgengnismál eða meðlagsmál, enda þótt sömu aðilar eigi í hlut í fleiri en einu máli. Hvert mál skal rekið og úr því leyst sjálfstætt.

8. gr.

Aðilar skulu að jafnaði bera fram kröfur sínar og rökstuðning fyrir þeim skriflega.

9. gr.

Aðilar geta allt fram til þess að mál er úrskurðað breyt kröfum sínum eða gert nýjar kröfur og fært fram nýjar málsástæður, en það má eigi verða til að tefja úrlausn verulega, nema hagsmunir barns réttlæti það.

10. gr.

Telji sýslumaður nauðsyn bera til, kveður hann aðila, saman eða hvorn í sínu lagi, á sinn fund og getur hann, er málið er tekið fyrir, fært í gerðabók, sbr. 4. gr., það sem aðilar eða umboðsmenn þeirra hafa um málið að segja.

Ef sérstaklega stendur á að mati sýslumanns getur sýslumaður ákveðið að mál sé tekið fyrir í gegnum síma, fjarfundarbúnað eða annað fjarskiptatæki enda verði fyrirtöku málsins háttað þannig að allir heyri þau orðaskipti sem fram fara.

11. gr.

Í bókun í gerðabókskal jafnan greina eftirfarandi:

 1. Hvar og hvenær mál er tekið fyrir.
 2. Á hvaða embætti og af hverjum mál er tekið fyrir
 3. Númer máls, tegund og nöfn málsaðila.
 4. Hverjir eru mættir og eftir atvikum hvort mál sé tekið fyrir í gegnum síma, fjarfundarbúnað eða annað samskiptatæki, sbr. 2. mgr. 10. gr.
 5. Hvaða skjöl eru kynnt fyrir málsaðila, hvers eðlis þau eru og hvaða númer þau fá.
 6. Númer málskjala er liggja fyrir, ef því er að skipta, og hvers eðlis þau eru hafi það ekki komið fram áður.
 7. Frásögn og afstöðu aðila í skýru og stuttu máli.
 8. Að leiðbeiningarskyldu hafi verið gætt og sættir reyndar, ef því er að skipta.
 9. Í niðurlagi bókunar að hún hafi verið lesin í heyranda hljóði, eftir atvikum í gegnum síma, fjarfundarbúnað eða annað samskiptatæki og staðfest rétt af aðilum eða umboðsmönnum þeirra með undirritun þeirra. Heimilt er að óska eftir undirritun eða staðfestingu málsaðila með rafrænum hætti.

12. gr.

Sinni varnaraðiliekki kvaðningu eða tilmælum sýslumanns, skal honum sjálfum, ef unnt er, birt með sannanlegum hættti bréf sýslumanns þar sem gerð er grein fyrir helstu málavöxtum og kröfum, komi þessi atriði ekki fram í afritum (ljósritum) málskjala, eða endurriti úr gerðabókum sifjamálefni sem kunna að verða látin fylgja með bréfinu. Aðila skal gefinn kostur á að tjá sig um mál skriflega eða að mæta á fund sýslumanns á ákveðnum tíma eða innan tilskilins frests, að höfðu samráði við sýslumann. Skal að jafnaðiveittur vikufrestur frá birtingubréfstil að sinna því. Í bréfinu skal gerð grein fyrir hverju það varði að sinna ekki kvaðningu eða tilmælum sýslumanns.

13. gr.

Sinni úrskurðarbeiðandi ekki kvaðningu eða tilmælum sýslumanns skal honum send kvaðning að nýju, eða tilmælin áréttuð. Ef úrskurðarbeiðandi sinnir ekki síðari kvaðningu eða tilmælum sýslumanns er sýslumanni heimilt að synja um úrlausn máls.

Synjun sýslumanns um að veita úrlausn skal vera skrifleg og skal afrit sent gagnaðila, hafi honum verið kynnt krafa úrskurðarbeiðanda.

14. gr.

Ef sýslumaður takmarkar aðgang aðila að gögnum máls er veita upplýsingar um afstöðu barns er málið varðar, getur aðili óskað skriflegrar ákvörðunar sýslumanns þar að lútandi. Kæra má þá ákvörðun sýslumanns til dómsmálaráðuneytisins innan tveggja vikna frá dagsetningu hennar. Aðili skal bera kæru sína skriflega upp við sýslumann er framsendir hana ráðuneytinu þegar í stað ásamt afritum allra gagna málsins.

VI. KAFL1 Úrskurðir.

15. gr.

Úrskurður sýslumanns skal undirritaður í tveimur samhljóða eintökum, einu fyrir hvorn aðila. Afrit úrskurðar skal varðveitt með tryggilegum hætti á embætti sýslumanns.

Í úrskurði skal greina eftirfarandi atriði:

 1. Nöfn aðila og kennitölu hvors um sig.
 2. Nafn barns eða nöfn barna og kennitölu þess eða þeirra, sem málið varðar.
 3. Kröfur aðila í endanlegri mynd.
 4. Þau rök aðila og málsástæður sem skipta máli.
 5. Stutta og glögga lýsingu á málsatvikum.
 6. Rök og lagaatriði sem sýslumaður byggir úrskurð sinn á.
 7. Niðurstöðu, er skal dregin saman í úrskurðarorði.
 8. Fullnustu- og þvingunarúrræði, ef því er að skipta.
 9. Kæruheimild og kærufrest.
 10. Embættisheiti sýslumanns er úrskurðar í máli og dagsetningu úrskurðar.

16. gr.

Sýslumanni er óheimilt, nema lög mæli annan veg, að afhenda úrskurð öðrum en aðilum máls. Þó má láta barnaverndaryfirvöldum eða sérstaklega tilnefndum tilsjónarmanni í té afrit úrskurðar, hafi þeim verið falið að liðsinna við framkvæmd úrskurðar um umgengni. Tryggingastofnun ríkisins skal ennfremur látið í té afrit úrskurðarorðs um meðlag er stofnunin greiðir, sé þess óskað, ásamt upplýsingum um kennitölu og heimilisfang hvors aðila og barns eða barna. Ennfremur geta opinberir aðilar, eftir skriflegri rökstuddri beiðni, fengið afrit úrskurðar, ef nauðsyn þykir bera til.

VII. KAFLI Staðfestir samningar.

17. gr.

Samningar um meðlag og forsjá barns, sem öðlast gildi við staðfestingu sýslumanns, skulu staðfestir með undirritun sýslumanns í tveimur samhljóða eintökum, einu fyrir hvoru aðila. Afrit samnings skal varðveitt með tryggilegum hætti á embætti sýslumanns.

Í samningum samkvæmt 1. mgr. skal greina eftirfarandi atriði:

 1. Nöfn aðila og kennitölu hvors um sig.
 2. Nafn barns eða nöfn barna og kennitölu þess eða þeirra er málið varðar.
 3. Efni samnings aðila í stuttu og glöggu máli, þ. á m. upphafstíma samnings, ef annar er en staðfestingardagur hans.
 4. Gögn þau er samningur byggist á, t. d. bréf eða skýrslur aðila.
 5. Tilvísun í viðeigandi lagaákvæði.
 6. Embættisheiti sýslumanns er staðfestir samning og dagsetningu staðfestingar.
 7. Heimild til aðfarar, ef því er að skipta.

VIII. KAFLI Gildistaka.

18. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 4. mgr. 76. gr. barnalaga, nr. 20 22. maí 1992, öðlast gildi 1. júlí 1992.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.