Fara beint í efnið

Prentað þann 28. jan. 2022

Breytingareglugerð

199/2012

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 830/2011 um ökuskírteini.

1. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. reglugerðarinnar:

Í stað "við móttöku skírteinisins" í 1. mgr. komi: við afhendingu umsóknar.

2. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. reglugerðarinnar:

3. og 4. málsliðir 18. tölul. verða að sérstökum málsgreinum sem koma í kjölfar 18. tölul.

3. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. reglugerðarinnar:

Í stað "2. tölulið þessarar greinar" í 1. málsl. 4. mgr. A-liðar komi: B-lið þessarar greinar.

4. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 19. gr. reglugerðarinnar:

Í stað "10. september 2012" í 3. mgr. komi: 10. september 2013.

5. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 29. gr. reglugerðarinnar:

Á eftir 1. mgr. kemur ný málsgrein, 2. mgr., svohljóðandi:

Ökuskírteini sem gefið er út í ríki sem er ekki aðili að Evrópska efnahagssvæðinu, svo og ökuskírteini sem gefið er út á grundvelli slíks ökuskírteinis, veitir handhafanum rétt til að stjórna sömu ökutækjum hér á landi og það heimilar að stjórna í útgáfulandinu í allt að einn mánuð eftir að skilyrðum um fasta búsetu er fullnægt, sbr. þó 3. og 4. mgr.

6. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 31. gr. reglugerðarinnar:

2. mgr. fellur brott.

7. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á 35. gr. reglugerðarinnar:

Í stað 1. tölul. 1. mgr. kemur nýr 1. tölul. 1. mgr., svohljóðandi:

fullnægi ökukennarinn enn skilyrðum 2. tölul. 1. mgr. 33. gr. til útgáfu löggildingar,

8. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á ákvæði til bráðabirgða:

Í stað "1. mars 2012" í niðurlagi ákvæðis til bráðabirgða kemur: 1. janúar 2013.

9. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á I. viðauka við reglugerðina:

  1. Í stað "4. mgr. 8. gr." í tölulið 10.02 í III. kafla, kemur: 4. mgr. A-liðar 8. gr.
  2. Í stað "5. mgr. 8. gr." í tölulið 78 í III. kafla, kemur: 4. mgr. A-liðar 8. gr.

10. gr.

Eftirfarandi breytingar verða á IV. viðauka við reglugerðina:

Í stað 3. mgr. 1. tölul. kemur ný 3. mgr. 1. tölul., svohljóðandi:

Þegar ökutæki, sem notað er við kennslu eða próf er búið sérstökum hjálparbúnaði skal vera unnt að taka búnaðinn úr notkun. Til hjálparbúnaðar telst:

  1. hallahemill,
  2. stillanlegur hraðatakmarkari,
  3. sjálfvirkur bilskynjari,
  4. veglínuskynjari,
  5. bakkskynjari, bakkmyndavél eða búnaður sem gerir auðveldara að leggja ökutæki, og
  6. annar sambærilegur búnaður ökutækis sem notaður er til ökukennslu eða ökuprófs.

11. gr.

Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt 50., 52., 54., 57. og 60. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987, öðlast þegar gildi.

Innanríkisráðuneytinu, 23. febrúar 2012.

Ögmundur Jónasson.

Ragnhildur Hjaltadóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.