Fara beint í efnið

Prentað þann 27. jan. 2022

Stofnreglugerð

652/2004

Reglugerð um úrræði á ábyrgð sveitarfélaga samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga.

Birta efnisyfirlit

I. KAFLI Gildissvið.

1. gr.

Reglugerð þessi tekur til barnaverndarúrræða á ábyrgð sveitarfélaga.

Úrræðin eru:

 1. Almenn stuðningsúrræði.
 2. Sumardvöl á vegum barnaverndarnefnda.
 3. Tilsjónarmaður og persónulegur ráðgjafi.
 4. Stuðningsfjölskylda.
 5. Heimili og önnur úrræði á vegum barnaverndarnefnda.

II. KAFLI Almenn atriði.

2. gr. Fjárhagsleg ábyrgð sveitarfélaga.

Sveitarstjórn ber ábyrgð á kostnaði sem hlýst af starfi barnaverndarnefndar, svo sem vegna þjónustu sem hún veitir og vegna þeirra úrræða sem barnaverndarnefndin ber ábyrgð á samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga.

3. gr. Um úrræði barnaverndarnefnda.

Barnaverndarnefnd skal hafa tiltæk stuðningsúrræði skv. 24. gr. barnaverndarlaga og úrræði skv. XIV. kafla laganna ef nauðsynlegt reynist að vista barn utan heimilis.

Óheimilt er að ráða til starfa hjá barnaverndarnefndum eða fela að veita þjónustu samkvæmt þessari reglugerð aðila sem hlotið hefur refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, þegar brot aðila hefur beinst gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri.

4. gr. Áætlun.

Ef könnun leiðir í ljós að þörf er á beitingu úrræða samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga skal barnaverndarnefnd, í samvinnu við forsjáraðila og eftir atvikum barn sem náð hefur 15 ára aldri, gera skriflega áætlun um frekari meðferð máls skv. 23. gr. barnaverndarlaga eða eftir atvikum áætlun um umsjá barns skv. 33. gr. laganna. Um gerð og endurskoðun áætlana gildir jafnframt reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd.

5. gr. Samningur um stuðning eða beitingu úrræðis.

Barnaverndarnefnd skal gera skriflegan samning við hvern þann sem tekur að sér að veita þjónustu skv. 24. gr. og XIV. kafla barnaverndarlaga.

Í hverjum samningi skal tilgreina meðal annars:

 1. nafn þjónustuþega,
 2. skilgreiningu og markmið með úrræði,
 3. tíma sem úrræði er ætlað að vara, starfshlutfall og vinnuskyldu eftir því sem við á,
 4. stuðning við barn og þann sem tekur að sér að veita þjónustu meðan úrræði varir,
 5. samráðsfundi,
 6. skýrslugerð, skráningu, varðveislu og skil persónuupplýsinga eftir því sem við á,
 7. umgengni barns við foreldra og aðra nákomna þegar það á við,
 8. greiðslur,
 9. þagnarskyldu og
 10. uppsagnar- og endurskoðunarákvæði.

6. gr. Skyldur þess sem veitir þjónustu.

Sá sem tekur að sér að veita þjónustu skal haga störfum sínum í fyllsta samræmi við líkamlegar og andlegar þarfir barns og stuðla að alhliða þroska og heilbrigði hvers og eins barns.

Aldrei má beita barn líkamlegum eða andlegum refsingum eða þvingunum.

7. gr. Upplýsingar um barn.

Sá sem tekur að sér að veita þjónustu á rétt á að fá þær upplýsingar um barn og fjölskyldu sem nauðsynlegar eru til að gera viðkomandi kleift að sinna hlutverki sínu.

Viðkomandi skal gæta fyllsta trúnaðar um hagi barns, foreldra og annarra sem hann kann að fá upplýsingar um. Þagnarskylda helst eftir að starfi er lokið.

8. gr. Eftirlit.

Barnaverndarnefnd hefur eftirlit með því að sá sem fengið hefur leyfi eða ráðinn hefur verið til að veita stuðning eða sjá um úrræði á vegum nefndarinnar uppfylli á hverjum tíma þau skilyrði sem sett eru.

Barnaverndarnefnd sem ber ábyrgð á tiltekinni ráðstöfun eða þjónustu ber að fylgjast með því að ráðstöfun nái tilgangi sínum, meðal annars með heimsóknum, með því að fá reglubundnar skýrslur og með því að ræða við barnið.

9. gr. Réttindi barns.

Þegar barn er vistað utan heimilis gilda ákvæði 80. gr. barnaverndarlaga um undirbúning og framkvæmd vistunar, 81. gr. um rétt barns til umgengni við kynforeldra og aðra nákomna og 82. gr. um réttindi barna og beitingu þvingunar, eftir því sem við á.

III. KAFLI Almenn stuðningsúrræði.

10. gr. Úrræði með samþykki foreldra.

Samkvæmt 1. mgr. 24. gr. barnaverndarlaga skal barnaverndarnefnd með samþykki foreldra og eftir atvikum í samráði við barn veita aðstoð meðal annars með því að:

 1. Leiðbeina foreldrum um uppeldi og aðbúnað barns. Hér er átt við almenna sálfræðilega, uppeldislega eða félagslega ráðgjöf af hendi starfsmanna barnaverndarnefndar eða einhvers sem nefndin felur þetta verkefni.
 2. Stuðla að því í samvinnu við hlutaðeigandi stofnanir að beitt verði úrræðum samkvæmt öðrum lögum, svo sem lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, málefni fatlaðra, heilbrigðisþjónustu, leikskóla og lögum um grunnskóla. Barnaverndarnefnd skal leitast við að upplýsa foreldra og barn eftir atvikum um rétt til aðstoðar samkvæmt öðrum lögum er gæti auðveldað þeim að ná tökum á vanda sínum.
 3. Útvega barni viðeigandi stuðning eða meðferð. Er meðal annars átt við að útvega barni sumardvöl skv. IV. kafla reglugerðarinnar. Einnig fellur hér undir að sjá til þess að barn fái meðferðarviðtöl, til dæmis sálfræðimeðferð, vegna ofbeldis eða annarra vandamála.
 4. Útvega barni eða fjölskyldu tilsjónarmann, persónulegan ráðgjafa eða stuðningsfjölskyldu skv. V. eða VI. kafla reglugerðarinnar.
 5. Aðstoða foreldra eða þungaða konu við að leita sér meðferðar vegna veikinda, áfengis- eða vímuefnaneyslu eða annarra persónulegra vandamála.

Barnaverndarnefnd ber að beita öðrum úrræðum ef könnun leiðir í ljós að annars konar þjónusta mæti betur þörfum og hagsmunum barns og fjölskyldu.

IV. KAFLI Sumardvöl á vegum barnaverndarnefnda.

11. gr. Skilgreining.

Með sumardvöl á vegum barnaverndarnefndar er átt við dvöl á einkaheimili í allt að þrjá mánuði yfir sumartíma sem stuðning skv. c-lið 24. gr. og 86. gr. barnaverndarlaga. Sumardvöl er að jafnaði ekki ætluð börnum yngri en sex ára.

12. gr. Umsóknir.

Þeir sem óska eftir að taka barn í sumardvöl skulu sækja um leyfi barnaverndarnefndar í sínu heimilisumdæmi. Í umsókninni skal koma fram:

 1. nafn/nöfn umsækjanda og kennitala,
 2. heimilisfang umsækjanda,
 3. nöfn annarra heimilismanna,
 4. upplýsingar um aðra starfsemi á heimili svo sem gistiþjónustu eða atvinnurekstur,
 5. upplýsingar um önnur leyfi eða verkefni fyrir barnaverndarnefndir,
 6. aldur og fjöldi barna sem óskað er eftir að taka til dvalar, og
 7. tímabil það sem óskað er að börn dvelji á heimilinu.

13. gr. Vottorð, umsagnir og önnur gögn.

Umsókn skal fylgja:

 1. hjúskapar-/sambúðarvottorð ef við á,
 2. heilbrigðisvottorð allra heimilismanna,
 3. samþykki allra heimilismanna eldri en 15 ára fyrir því að barnaverndarnefnd afli upplýsinga úr sakaskrá þar sem sérstaklega komi fram hvort viðkomandi hafi nokkurn tíma hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri,
 4. yfirlit yfir starfsferil umsækjanda, menntun og reynslu af starfi með börnum, og
 5. stutt lýsing umsækjanda á markmiðum starfsins, hvernig umönnun barnanna verði háttað, aðstöðu til leikja, útiveru og annarra tómstundastarfa.

14. gr. Skilyrði leyfisveitingar.

Umsækjandi skal ekki vera yngri en 23 ára. Ekki er skilyrði að umsækjandi sé í sambúð eða hjónabandi. Ef um hjón og sambýlisfólk er að ræða þá skulu þau sækja um saman.

Umsækjandi skal sækja viðurkennt námskeið í skyndihjálp/slysum á börnum. Standi námskeið umsækjanda ekki til boða er heimilt að veita bráðabirgðaleyfi þar til hann hefur átt þess kost að ljúka námskeiði.

15. gr. Fjöldi barna og lengd dvalar.

Að jafnaði skal ekki veita leyfi til að taka fleiri en fjögur börn í einu til dvalar, en aldrei fleiri en sex börn, þar með talin önnur börn sem dvelja á heimilinu yngri en 16 ára.

Heimilt er að veita leyfi til skemmri tíma en þriggja mánaða dvalar.

16. gr. Afgreiðsla umsóknar.

Barnaverndarnefnd er heimilt að leita eftir upplýsingum um umsækjanda og aðbúnað á heimilinu frá öðrum aðilum, svo sem vinnuveitendum, öðrum barnaverndarnefndum, heilbrigðisfulltrúa og eldvarnareftirliti, enda sé umsækjanda gert kunnugt um það.

Áður en barnaverndarnefnd afgreiðir umsókn skal fulltrúi nefndarinnar fara a.m.k. einu sinni á heimili umsækjanda og skrifa greinargerð um málið að lokinni gagnaöflun. Barnaverndarnefnd skal kynna umsækjanda greinargerð og gefa honum kost á að koma að athugasemdum. Að því loknu skal nefndin afgreiða umsóknina með bókun.

Í leyfisbréfi skal koma fram fjöldi barna, hve lengi dvöl megi vara og gildistími leyfisins.

17. gr. Gildistími.

Við fyrstu umsókn skal aldrei veita leyfi til lengri tíma en eins árs.

Óski viðkomandi eftir endurnýjuðu leyfi er heimilt að veita það til þriggja ára í senn. Við afgreiðslu á endurnýjuðu leyfi metur barnaverndarnefnd hvaða gögn eru nauðsynleg. Þó skulu ætíð liggja fyrir upplýsingar úr sakaskrá og skýrar upplýsingar um atriði sem kunna að hafa breyst frá því leyfi var síðast veitt. Auk þess skal fulltrúi barnaverndarnefndar fara á heimilið.

Heimilt er að veita leyfi til skemmri tíma en þriggja mánaða og/eða binda leyfið við tiltekna mánuði yfir sumartímann.

18. gr. Tilkynning til Barnaverndarstofu.

Barnaverndarnefnd skal tilkynna Barnaverndarstofu um öll heimili sem fá leyfi til að taka börn í sumardvöl á vegum nefndarinnar.

19. gr. Ráðstöfun barns í sumardvöl.

Barnaverndarnefnd sem vill ráðstafa barni í sumardvöl ber að ganga úr skugga um að viðkomandi heimili hafi leyfi barnaverndarnefndar í umdæminu.

Áður en barn fer í sumardvöl gerir barnaverndarnefnd samning við leyfishafa um dvöl barnsins skv. 5. gr. reglugerðarinnar.

20. gr. Eftirlit barnaverndarnefnda.

Barnaverndarnefnd sem ber ábyrgð á ráðstöfun barns er skylt að fylgjast vandlega með högum og aðbúnaði barnsins og heimsækja barnið eins oft og þurfa þykir, að jafnaði einu sinni meðan á dvöl barns stendur.

Barnaverndarnefnd þar sem leyfishafi býr er skylt að fylgjast með því að leyfishafi uppfylli hverju sinni almenn skilyrði fyrir leyfisveitingu.

Barnaverndarnefndirnar skulu tilkynna hvor annarri ef í ljós kemur að umönnun og aðbúnaður barns á heimili er óviðunandi eða aðstæður á heimilinu hafa breyst þannig að ekki sé sýnt að aðbúnaður og öryggi barnsins sé tryggt. Barnaverndarnefnd þar sem leyfishafi býr getur leitast við að fá úr því bætt með leiðbeiningum og áminningum eða svipt leyfishafa leyfi komi annað ekki að haldi að mati nefndarinnar. Barnaverndarnefnd sem ber ábyrgð á ráðstöfun barns skal grípa til viðeigandi ráðstafana vegna barnsins, svo sem að rifta samningi um vistun.

21. gr. Málskot.

Ákvörðunum barnaverndarnefndar um leyfisveitingu og leyfissviptingu er unnt að skjóta til kærunefndar barnaverndarmála.

V. KAFLI Tilsjónarmaður og persónulegur ráðgjafi.

22. gr. Tilsjónarmaður.

Með tilsjónarmanni er átt við einstakling sem fenginn er á vegum barnaverndarnefndar fyrst og fremst til að aðstoða foreldra við að sinna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag og þörfum barns skv. d-lið 24. gr. barnaverndarlaga.

23. gr. Persónulegur ráðgjafi.

Með persónulegum ráðgjafa er átt við einstakling sem fenginn er á vegum barnaverndarnefndar fyrst og fremst til að veita barni ráðgjöf og leiðbeiningar í þeim tilgangi að styrkja það félagslega og tilfinningalega svo sem í sambandi við tómstundir, menntun og vinnu skv. d-lið 24. gr. barnaverndarlaga.

Samband persónulegs ráðgjafa og barns byggist á gagnkvæmu trausti og vinsemd.

24. gr. Ráðning.

Þeir sem óska eftir að gerast tilsjónarmenn eða persónulegir ráðgjafar sækja um til þeirrar barnaverndarnefndar sem þeir vilja vinna fyrir. Umsókn skal fylgja:

 1. heilbrigðisvottorð,
 2. samþykki umsækjanda fyrir því að barnaverndarnefnd afli upplýsinga úr sakaskrá þar sem sérstaklega komi fram hvort viðkomandi hafi nokkurn tíma hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri, og
 3. yfirlit yfir starfsferil umsækjanda, menntun og reynslu af starfi með börnum.

Við ráðningu tilsjónarmanns eða persónulegs ráðgjafa skal barnaverndarnefnd leitast við að ráða þá sem hafa nauðsynlega þekkingu og hæfni til að mæta þörfum barns og foreldra hverju sinni.

25. gr. Réttindi og skyldur tilsjónarmanna og persónulegra ráðgjafa.

Barnaverndarnefnd gerir samning um stuðning skv. 5. gr. reglugerðarinnar í hvert sinn sem ráðinn er tilsjónarmaður eða persónulegur ráðgjafi til að vinna með tilteknu barni eða fjölskyldu.

Tilsjónarmaður og persónulegur ráðgjafi starfa undir stjórn barnaverndarnefndar og eiga rétt á handleiðslu. Ber þeim að veita barnaverndarnefnd allar nauðsynlegar upplýsingar um líðan og umönnun barna og atvik máls að öðru leyti og ber að fara eftir þeim fyrirmælum sem barnaverndarnefnd setur varðandi samvinnu við barn, foreldra og aðra.

VI. KAFLI Stuðningsfjölskylda.

26. gr. Hlutverk stuðningsfjölskyldu.

Með stuðningsfjölskyldu er átt við aðila sem fenginn er á vegum barnaverndarnefndar fyrst og fremst til að taka á móti barni, eða í sumum tilvikum barni og foreldrum, á einkaheimili í því skyni meðal annars að tryggja öryggi barnsins, létta álagi af barni og fjölskyldu þess og leiðbeina foreldrum og styðja þá í uppeldishlutverkinu skv. d-lið 24. gr. og 85. gr. barnaverndarlaga.

Heimilt er að vista barn hjá stuðningsfjölskyldu í allt að sjö daga samfellt. Ef vistun er ætlað að vara í lengri tíma fer um það úrræði skv. VII. kafla þessarar reglugerðar eða ákvæðum barnaverndarlaga um fóstur eftir því sem við á.

27. gr. Umsóknir, vottorð og önnur gögn.

Þeir sem óska eftir að taka að sér hlutverk stuðningsfjölskyldu skulu sækja um leyfi barnaverndarnefndar í sínu heimilisumdæmi. Umsókn skal fylgja:

 1. heilbrigðisvottorð umsækjanda,
 2. samþykki allra heimilismanna eldri en 15 ára fyrir því að barnaverndarnefnd afli upplýsinga úr sakaskrá þar sem sérstaklega komi fram hvort viðkomandi hafi nokkurn tíma hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri,
 3. yfirlit yfir starfsferil umsækjanda, menntun og reynslu af starfi með börnum, og
 4. upplýsingar um önnur leyfi eða verkefni fyrir barnaverndarnefndir.

28. gr. Skilyrði leyfisveitingar.

Umsækjandi skal ekki vera yngri en 23 ára. Ekki er skilyrði að umsækjandi sé í sambúð eða hjónabandi. Ef um hjón og sambýlisfólk er að ræða þá skulu þau sækja um saman.

29. gr. Fjöldi barna.

Að jafnaði skal ekki veita leyfi til að taka fleiri en tvö börn samtímis inn á heimili.

30. gr. Afgreiðsla umsóknar.

Barnaverndarnefnd er heimilt að leita eftir upplýsingum um umsækjanda og aðbúnað á heimilinu frá öðrum aðilum, svo sem vinnuveitendum, öðrum barnaverndarnefndum, heilbrigðisfulltrúa og eldvarnareftirliti, enda sé umsækjanda gert kunnugt um það.

Áður en barnaverndarnefnd afgreiðir umsókn skal fulltrúi nefndarinnar fara a.m.k. einu sinni á heimili umsækjanda og skrifa greinargerð um málið að lokinni gagnaöflun. Barnaverndarnefnd skal kynna umsækjanda greinargerð og gefa honum kost á að koma að athugasemdum. Að því loknu skal nefndin afgreiða umsóknina með bókun.

31. gr. Gildistími.

Leyfi til að taka að sér hlutverk stuðningsfjölskyldu skal veitt til eins árs í senn.

Óski viðkomandi eftir endurnýjuðu leyfi metur barnaverndarnefnd hvaða gögn eru nauðsynleg. Þó skulu ætíð liggja fyrir upplýsingar úr sakaskrá og skýrar upplýsingar um atriði sem kunna að hafa breyst ef liðin eru meira en þrjú ár frá því að slíkar upplýsingar voru veittar auk þess sem fulltrúi barnaverndarnefndar skal þá fara á heimilið.

32. gr. Ráðstöfun barns til stuðningsfjölskyldu.

Barnaverndarnefnd sem vill útvega barni stuðningsfjölskyldu ber að ganga úr skugga um að viðkomandi heimili hafi leyfi barnaverndarnefndar í sínu heimilisumdæmi.

Áður en barn fer til stuðningsfjölskyldu gerir barnaverndarnefnd samning við stuðningsfjölskyldu um vistun barnsins skv. 5. gr. reglugerðarinnar.

33. gr. Eftirlit barnaverndarnefnda.

Barnaverndarnefnd sem ber ábyrgð á ráðstöfun barns er skylt að fylgjast vandlega með högum og aðbúnaði barnsins og því að vistun nái markmiði sínu.

Barnaverndarnefnd þar sem leyfishafi býr er skylt að fylgjast með því að leyfishafi uppfylli hverju sinni almenn skilyrði fyrir leyfisveitingu.

Barnaverndarnefndirnar skulu tilkynna hvor annarri ef í ljós kemur að umönnun og aðbúnaður barns á heimili er óviðunandi eða aðstæður á heimilinu hafa breyst þannig að ekki sé sýnt að aðbúnaður og öryggi barnsins sé tryggt. Barnaverndarnefnd þar sem leyfishafi býr getur leitast við að fá úr því bætt með leiðbeiningum og áminningum eða svipt leyfishafa leyfi komi annað ekki að haldi að mati nefndarinnar. Barnaverndarnefnd sem ber ábyrgð á ráðstöfun barns skal grípa til viðeigandi ráðstafana vegna barnsins, svo sem að rifta samningi um vistun.

34. gr. Málskot.

Ákvörðunum barnaverndarnefndar um leyfisveitingu og leyfissviptingu er unnt að skjóta til kærunefndar barnaverndarmála.

VII. KAFLI Heimili og önnur úrræði á vegum barnaverndarnefnda.

35. gr. Heimili og önnur úrræði sem barnaverndarnefndir skulu hafa tiltæk skv. 84. gr. barnaverndarlaga.

Barnaverndarnefndir, ein eða fleiri saman, skulu hafa tiltæk úrræði, svo sem með rekstri vistheimila, sambýla, samningum við einkaheimili eða á annan hátt til að:

 1. veita börnum móttöku, þar með talið í bráðatilvikum til að tryggja öryggi þeirra, greina vanda eða til könnunar á aðstæðum þeirra, svo sem vegna vanrækslu, vanhæfni eða framferðis foreldra, og
 2. veita börnum móttöku vegna ófullnægjandi heimilisaðstæðna eða sérstakra þarfa barna, svo sem í kjölfar meðferðar.

36. gr. Skilgreiningar.

Með heimili/stofnun er í kafla þessum hér eftir átt við úrræði skv. 84. gr. barnaverndarlaga sem barnaverndarnefnd vill setja á laggirnar með viðvarandi skipulögðum hætti og ráða starfsmenn til að veita börnum móttöku, svo sem vistheimili og sambýli. Barnaverndarnefnd getur falið öðrum rekstur heimilis/stofnunar á grundvelli þjónustusamnings.

Með öðru úrræði er í kafla þessum hér eftir átt við öll önnur úrræði skv. 84. gr. barnaverndarlaga, svo sem þegar barnaverndarnefnd vill fela vistforeldri að veita barni móttöku á einkaheimili jafnt þegar um er að ræða nákomna ættingja eða aðra. Heimilt er að vista barn í slíku úrræði að jafnaði í allt að þrjá mánuði. Ef vistun er ætlað að vara í lengri tíma fer að jafnaði um það eftir ákvæðum barnaverndarlaga um fóstur.

37. gr. Umsókn um leyfi til að reka heimili/stofnun.

Barnaverndarnefnd sem óskar eftir að setja á stofn heimili/stofnun skal sækja um leyfi Barnaverndarstofu eigi síðar en fjórum vikum áður en fyrirhuguð starfsemi á að hefjast. Í umsókninni skulu vera eftirfarandi upplýsingar:

 1. staðsetning heimilis/stofnunar og markmið með rekstrinum,
 2. lýsing á verksviði og ábyrgð forstöðumanns/rekstraraðila,
 3. áætlaður fjöldi, menntun, reynsla og verkaskipting annars starfsfólks,
 4. tímabil sem heimili/stofnun er ætlað að starfa, og
 5. aldur dvalarbarna, fjöldi þeirra og dvalartími í senn.

38. gr. Gögn með umsókn um leyfi til að reka heimili/stofnun.

Umsókn skal fylgja:

 1. starfsleyfi heilbrigðisnefndar,
 2. úttekt eldvarnareftirlits og vottun um að brunavarnir séu fullnægjandi, og
 3. leyfi byggingarnefndar ef um nýtt húsnæði eða breytta notkun er að ræða.

Ef heimili/stofnun er í umdæmi annarrar barnaverndarnefndar skal fylgja yfirlýsing barnaverndarnefndar þess umdæmis um að hún sjái ekkert því til fyrirstöðu að viðkomandi heimili/stofnun verði sett á laggirnar.

39. gr. Umsókn um leyfi til að reka annað úrræði.

Barnaverndarnefnd sem óskar eftir að setja á stofn annað úrræði skal sækja um leyfi Barnaverndarstofu. Í umsókninni skal koma fram eftir því sem við á:

 1. nafn, kennitala og heimilisfang vistforeldris,
 2. nöfn annarra heimilismanna,
 3. upplýsingar um aðra starfsemi á heimili, svo sem gistiþjónustu eða atvinnurekstur,
 4. upplýsingar um önnur leyfi eða verkefni vistforeldra fyrir barnaverndarnefndir,
 5. tímabil, aldur og fjöldi barna sem óskað er að dvelji á heimilinu, og
 6. markmið með starfinu.

40. gr. Gögn með umsókn um leyfi til að reka annað úrræði.

Umsókn skal fylgja:

 1. heilbrigðisvottorð væntanlegra vistforeldra,
 2. samþykki allra heimilismanna eldri en 15 ára fyrir því að Barnaverndarstofa afli upplýsinga úr sakaskrá þar sem sérstaklega komi fram hvort viðkomandi hafi nokkurn tíma hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga gegn einstaklingi sem ekki hefur náð 18 ára aldri, og
 3. stutt lýsing á aðstæðum vistforeldra, menntun, reynslu og hvernig umönnun barns verði háttað.

Ef vistforeldri er búsett í umdæmi annarrar barnaverndarnefndar skal fylgja yfirlýsing barnaverndarnefndar þess umdæmis um að hún sjái ekkert því til fyrirstöðu að viðkomandi leyfi verði gefið út.

41. gr. Leyfi til að reka heimili/stofnun.

Við fyrstu umsókn barnaverndarnefndar vegna tiltekins heimilis/stofnunar má Barnaverndarstofa veita leyfi til allt að eins árs.

Óski barnaverndarnefnd eftir endurnýjuðu leyfi er Barnaverndarstofu heimilt að veita það til allt að fimm ára í senn. Við afgreiðslu á endurnýjuðu leyfi metur Barnaverndarstofa hvaða gögn eru nauðsynleg.

42. gr. Leyfi til að reka annað úrræði.

Leyfi til að reka annað úrræði skal veitt til eins árs í senn.

Óski barnaverndarnefnd eftir endurnýjuðu leyfi metur Barnaverndarstofa hvaða gögn eru nauðsynleg. Þó skulu ætíð liggja fyrir upplýsingar úr sakaskrá og skýrar upplýsingar um atriði sem kunna að hafa breyst frá því leyfi var gefið út.

43. gr. Ráðstöfun barns.

Ef nauðsynlegt reynist að vista barn utan heimilis skal barnaverndarnefnd velja úrræði af kostgæfni og með tilliti til þarfa og hagsmuna barnsins sem í hlut á. Barnaverndarnefnd er óheimilt að vista barn fyrr en leyfi Barnaverndarstofu liggur fyrir nema ákvæði 44. gr. reglugerðarinnar eigi við.

Áður en barn fer í vistun gerir barnaverndarnefnd samning við rekstraraðila eða vistforeldri um vistun barnsins skv. 5. gr. reglugerðarinnar.

Barnaverndarnefnd sem ber ábyrgð á ráðstöfun barns er skylt að fylgjast vandlega með högum og aðbúnaði barnsins og því að vistun nái markmiði sínu. Vistun barns skal aldrei vara lengur en þörf krefur.

Barnaverndarnefnd skal grípa til viðeigandi ráðstafana vegna barnsins, svo sem að rifta samningi um vistun, ef í ljós kemur að meðferð barns á heimili/stofnun eða í öðru úrræði er óviðunandi eða aðstæður á heimilinu hafa breyst þannig að ekki sé sýnt að aðbúnaður og öryggi þess sé tryggt.

44. gr. Ráðstöfun barns til bráðabirgða.

Í undantekningartilvikum getur vistun barns hafist áður en leyfi Barnaverndarstofu liggur fyrir. Á þetta einungis við þegar vinda þarf bráðan bug að ráðstöfun og hagsmunum barns þykir augljóslega best borgið hjá einhverjum sem ekki hefur þá þegar fengið leyfi stofunnar.

Barnaverndarnefnd ber að tilkynna Barnaverndarstofu tafarlaust um vistun skv. 1. mgr. Í tilkynningu skal koma fram:

 1. nafn og kennitala barns,
 2. nafn, kennitala og heimilisfang þess sem tekur við barninu, og
 3. á hvaða lagagrunni gripið er til ráðstöfunar.

Ef vistun barns hefst áður en leyfi er gefið út skv. 1. mgr. skal barnaverndarnefnd skila umsókn um leyfi ásamt öllum gögnum til Barnaverndarstofu eigi síðar en sjö dögum eftir að vistun hefst.

45. gr. Breytingar á rekstri.

Barnaverndarnefnd er skylt að tilkynna Barnaverndarstofu um allar meiri háttar breytingar sem kunna að verða á rekstri heimilis/stofnunar eða annars úrræðis meðan leyfi er í gildi, svo sem um breytt markmið og breytta staðsetningu.

46. gr. Leyfissviptingar.

Barnaverndarstofa getur svipt barnaverndarnefnd leyfi til að reka heimili ef umönnun barns er óhæfileg eða rekstri heimilis/stofnunar eða annars úrræðis ábótavant, eða ef um annars konar brot á reglugerð þessari er að ræða, enda sé sá frestur, sem stofan hefur veitt til úrbóta, liðinn án þess að bætt hafi verið úr því sem áfátt er.

47. gr. Áminning.

Ef Barnaverndarstofa sviptir barnaverndarnefnd leyfi til að reka heimili eða fær vitneskju um að rekið sé heimili/stofnun eða annað úrræði fyrir börn samkvæmt ákvæði 84. gr. barnaverndarlaga án þess að sótt hafi verið um leyfi, getur stofan áminnt nefndina um að rækja skyldur sínar samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga. Barnaverndarstofa skal gera sveitarstjórn og félagsmálaráðuneyti aðvart um slíka áminningu.

48. gr. Málskot.

Ákvörðunum Barnaverndarstofu um leyfisveitingu og leyfissviptingu er unnt að skjóta til kærunefndar barnaverndarmála.

49. gr. Gildistaka.

Reglugerð þessi, sem sett er skv. 2. mgr. 38. gr., 5. mgr. 84. gr., 2. mgr. 85. gr. og 2. mgr. 86. gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002, öðlast þegar gildi.

Félagsmálaráðuneytinu, 21. júlí 2004.

Árni Magnússon.

Hermann Sæmundsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.