Fara beint í efnið

Prentað þann 19. jan. 2022

Stofnreglugerð

525/2007

Reglugerð um innheimtu eftirlitsgjalds af innflutningi plantna.

1. gr.

Þegar fluttar eru inn vörur, sem falla undir eftirtalin tollskrárnúmer í viðauka I við tollalög nr. 88/2005, skal greiða eftirlitsgjald í ríkissjóð og skal það notað til að standa undir kostnaði Landbúnaðarstofnunar við eftirlit með innflutningi plantna og plöntuafurða.

Greiða skal 2% eftirlitsgjald af vörum sem falla undir neðangreind tollskrárnúmer:

0601.1000 0602.3000 0602.9059 0603.1100 0603.1903 0604.9109
0601.2001 0602.4000 0602.9070 0603.1201 0603.1904
0601.2002 0602.9020 0602.9091 0603.1202 0603.1905 0701.1000
0601.2003 0602.9030 0602.9092 0603.1300 0603.1909 0701.9001
0601.2009 0602.9041 0602.9093 0603.1400 0701.9009
0602.9045 0602.9094 0603.1901 0604.1090
0602.1000 0602.9049 0602.9095 0603.1902 0604.9101 4401.1001
0602.2000 0602.9051 0602.9099 0604.9102

Greiða skal 1% eftirlitsgjald af vörum sem falla undir neðangreind tollskrárnúmer:

0702.0001 0704.9002 0705.1111 0705.2900 0707.0011 0709.6002
0702.0002 0704.9003 0705.1112 0707.0012 0709.6003
0704.9004 0705.1191 0706.1000 0707.0021 0709.6004
0704.1000 0704.9005 0705.1199 0706.9001 0707.0022
0704.2000 0704.9009 0705.1900 0706.9002
0704.9001 0705.2100 0706.9009

2. gr.

Eftirlitsgjald skv. 1. gr. skal lagt á tollverð vöru og skulu ákvæði V. kafla tollalaga nr. 88/2005 gilda eftir því sem við getur átt.

Að því leyti sem ekki er kveðið á um vöruflokkun, gjalddaga, innheimtu, lögvernd, viðurlög, refsingu og aðra framkvæmd innheimtu sérstaks eftirlitsgjalds skulu gilda eftir því sem við getur átt ákvæði tollalaga nr. 88/2005 svo og reglugerða og annarra fyrirmæla sem sett eru samkvæmt þeim.

3. gr.

Tollstjórar annast innheimtu sérstaks eftirlitsgjalds samkvæmt reglugerð þessari og standa skil á þeim til ríkissjóðs eftir þeim fyrirmælum sem fjármálaráðuneytið setur um skil innflutningsgjalda, sbr. 15. gr. reglugerðar nr. 530/1975 um reikningsskil innheimtumanns ríkissjóðs.

4. gr.

Landbúnaðarráðherra sker úr ágreiningi um gjaldskyldu samkvæmt reglugerð þessari.

5. gr.

Reglugerð þessi er sett með heimild í 2. mgr. 3. gr. laga nr. 51/1981 um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum, sbr. 25. gr. laga nr. 87/1995.

Reglugerðin öðlast þegar gildi og um leið fellur úr gildi eldri reglugerð um sama efni nr. 110/1992.

Landbúnaðarráðuneytinu, 4. júní 2007.

F. h. r.

Ólafur Friðriksson.

Arnór Snæbjörnsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.