Fara beint í efnið

Aðilar sem veita ráðgjöf til neytenda

Neytendur eiga kost á margvíslegri ráðgjöf og aðstoð frá ýmsum aðilum.

Hver gerir hvað?

Hver er munurinn á Neytendastofu og Neytendasamtökunum?

Neytendastofa er stjórnsýslustofnun sem fylgist með verðmerkingum, hefur eftirlit með auglýsingum, neytendalánum, pakkaferðum, vöruöryggi, rafmagni og löggildingu mæla. Tekið er við ábendingum ef fyrirtæki og fagmenn uppfylla ekki skyldur samkvæmt þeim lögum sem stofnunin hefur eftirlit með að sé framfylgt.

Neytendasamtökin eru frjáls félagasamtök sem vinna að ýmsum hagsmunamálum neytenda eins og samtökin ákveða sjálfstætt og óháð lögum. Þau reka einnig leiðbeininga- og kvörtunarþjónustu fyrir almenning.

Neytendaráðgjöf

Félag íslenskra bifreiðaeigenda veitir félagsmönnum upplýsingar, leiðbeiningar og aðstoð vegna bifreiðaeignar, viðskipta og þjónustu.

Félagsmálaráðuneytið annast meðal annars málefni leigjenda. Á vef stjórnarráðsins er að finna upplýsingar um húsaleigumál, húsnæðisbætur, fjöleignarhúsamál og fleira.

Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með fjármálafyrirtækjum og vátryggingafélögum og leitast við að leiðbeina neytendum um úrræði sem þeir hafa til að ná fram rétti sínum, meðal annars hvaða aðili eða aðilar fara með úrskurðarvald eða dómsvald í málum þeirra.

Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga tekur á móti kvörtunum vegna ástands matvæla, merkinga á vörum, umgengni á opinberum stöðum, hávaða eða óþrifnaðar í umhverfinu. Snúið ykkur til skrifstofu viðkomandi sveitarfélags.

Húseigendafélagið veitir félagsmönnum upplýsingar um eign, rekstur og leigu húsnæðis.

Húsnæðisnefndir sveitarfélaga veita almennar upplýsingar og ráðgjöf um húsnæðismál og húsaleigusamninga.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun veitir upplýsingar um kærunefndir fjöleignarhúsa og húsaleigumála og endurgjaldslausa ráðgjöf fyrir fólk í húsnæðis- og greiðsluerfiðleikum.

Leiðbeiningastöð heimilanna veitir ráð og leiðbeiningar við heimilishald, heimilisstörf og kaup á heimilistækjum. Opið mánudaga og þriðjudaga kl. 10–14 og fimmtudaga og föstudaga kl. 14–17. 

Lífsvog eru samtök gegn læknamistökum.
Sóltúni 20, 105 Reykjavík, sími 552-3737.
Opið miðvikudaga kl. 13–16, símatími kl. 13–14.

Lögfræðiaðstoð Orators er ókeypis ráðgjöf félags lögfræðinema.
Lögfræðiaðstoðin er starfrækt á fimmtudagskvöldum frá klukkan 19:30 til 22:00 í síma 551-1012. Starfsemin hefst í september ár hvert og stendur fram í miðjan apríl, að undanskyldum desembermánuði þar sem laganemar þreyta próf við deildina á þeim tíma.

Lögmannavaktin veitir almenningi ókeypis lögfræðiráðgjöf.

Matvælastofnun fer með yfirumsjón matvælaeftirlits. Meðal markmiða er að auka öryggi búfjárafurða og heilbrigði plantna.

Persónuvernd hefur eftirlit með framkvæmd laga um persónuupplýsingar og persónuvernd. Neytandi sem telur að ekki hafi verið unnið rétt með persónuupplýsingar um hann getur sent Persónuvernd erindi, sem úrskurðar í málinu.

Póst- og fjarskiptastofnun tekur við kvörtunum frá neytendum telji þeir að fjarskiptafyrirtæki eða póstrekandi brjóti gegn skyldum sínum. Hefur einnig eftirlit með skilmálum þjónustuveitenda og verðskrá fyrir alþjónustu.

Réttarheimildarvefurinn inniheldur lögskýringargögn, alþjóðasamninga og niðurstöður alþjóðadómstóla. Opinbert safn fyrir almenning frá löggjafar-, framkvæmda- og dómsvaldi.

Samgöngustofa fer ekki með úrskurðarvald í einstökum ágreiningsmálum. Ef neytandi vill bera fram kvörtun á hann fyrst að snúa sér til viðkomandi seljenda. Telji neytandi að flugrekandi eða söluaðili fari ekki að lögum og reglum getur hann borið fram kvörtun eða sent ábendingu til Samgöngustofa sem tekur þær til athugunar.

Samkeppniseftirlitið á að efla virka samkeppni í viðskiptum með því að vinna gegn óhæfilegum hindrunum og takmörkunum á frelsi í atvinnurekstri, vinna gegn skaðlegri fákeppni og samkeppnishömlum og auðvelda aðgang nýrra keppinauta að markaðnum.

Umboðsmaður Alþingis hefur eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga.

Umboðsmaður skuldara veitir fólki sem á í verulegum greiðsluerfiðleikum og komið er í þrot með fjármál sín, endurgjaldslausa ráðgjöf.

Umhverfisstofnun á að stuðla að velferð almennings með því að beita sér fyrir heilnæmu umhverfi, sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda og verndun þeirra.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir